கனவு பலன்கள்

தாய்மாமன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

தாய்மாமன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

தாய்மாமன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் – இந்த மாதிரி உறவினர்கள் கனவில் வருவது நமக்கு அதிக பலனை தருவதில்லை கெட்டதை மட்டுமே தான் தரும்..நடக்கும் சம்பவங்களை வைத்து..நல்லதா இல்லை கெட்டதா…

சிவன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

சிவன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

சிவன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் – அப்படிப்பட்ட சிவபெருமான் நம் கனவில் வந்தால் அது நமக்கு.. சிவபெருமான் வந்தால் நமக்கு எந்த மாதிரி நன்மை..

பாம்பு கனவில் வந்தால் என்ன பலன் - வெள்ளை பாம்பு கனவில் வந்தால் நன்மையா ?!

பாம்பு கனவில் வந்தால் என்ன பலன் – வெள்ளை பாம்பு கனவில் வந்தால் நன்மையா ?!

பாம்பு கனவில் வந்தால் நாம் அனைவரும் இந்த மாதிரி பாம்பு கனவில் வந்தால் இது ஒரு கெட்ட கனவு என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்போம் ஆனால் பாம்பு கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம் என்றால்… வெள்ளை பாம்பு கனவில் வந்தால் கனவு காண்பவருக்கு…